Transport ferroviari

En general aplica a tots els viatges i serveis en ferrocarril dins de la Unió Europea.

No obstant els països de la UE poden aprovar exempcions en l’aplicació del Reglament en els trajectes nacionals, així com en aquells trajectes en els que una part significativa del transport en ferrocarril (que inclogui al menys una parada en una estació) es realitzi fora de la UE.

Quan resulti d’aplicació el Reglament 1371/2007 de drets dels viatgers de ferrocarril, en el cas de ser un passatger amb discapacitat o mobilitat reduïda no et poden aplicar condicions d’accés al transport en ferrocarril discriminatòries.

A més està prohibit que et cobrin un càrrec addicional en el bitllet per tal motiu.

Tampoc poden negar-se a acceptar-te una reserva ni a emetre’t un bitllet, ni et poden demanar que viatgis acompanyat d’una altra persona, excepte que sigui estrictament necessari per a complir amb les normes d’accés. Si s’acullen a l’esmentada excepció, prèvia sol·licitud per la teva part, han de justificar-te la decisió.

Per últim tens dret a que et facilitin assistència gratuïta a bord del tren, sempre que l’hagis sol·licitat amb una antelació mínima de 48 hores.

Quan resulti d’aplicació el Reglament 1371/2007, si el retard és superior a 60 minuts, tens dret a optar entre el reemborsament o la continuació del viatge o conducció per via alternativa a la destinació final el més ràpid possible, així com a menjar i refrigeris segons el temps d’espera i, si és necessari pernoctar, tens dret a allotjament i al transport entre l’estació de ferrocarril i l’hotel.

A més, si no optes pel reemborsament del bitllet pots exigir una indemnització, que l’empresa ferroviària ha d’abonar-te en el termini d’un mes i que serà com a mínim:

  • Del 25% del preu del bitllet en cas de retard d’entre 60 i 119 minuts; o
  • Del 50 % del preu del bitllet en cas de retard igual o superior a 120 minuts.

La indemnització no procedeix si t’han avisat del retard abans de comprar el bitllet ni si el retard degut a la continuació del viatge en un altre servei o la conducció per una via alternativa és inferior a 60 minuts.


Per últim has de tenir en compte que si el bitllet és d’anada i tornada, la indemnització per retard sigui en l’anada o la tornada, es calcularà en relació amb el 50% del preu pagat pel bitllet.


Quan resulti d’aplicació el Reglament 1371/2007, si s’ha perdut el teu equipatge facturat, la empresa ferroviària haurà d’abonar-te les següents indemnitzacions:

  • Si s’ha provat l’import del dany, una quantitat igual a aquest import que no pot superar els 1.200 DEG per peça; i
  • Si no s’ha provat el dany,  300 DEG per peça.

A més, en ambdós casos, l’empresa ferroviària haurà de retornar-te l’import pagat per la facturació de l’equipatge perduda, així com qualsevol altre despesa pagada per peça perduda (duanes, impostos…).

No obstant, no hi haurà responsabilitat si la pèrdua deriva de falta o defecte d’embalatge, la natura especial de l’equipatge o de l’expedició com a equipatge d’objectes exclosos del transport.

Quan resulti d’aplicació el Reglament 1371/2007, si el teu equipatge facturat arriba danyat l’empresa ferroviària ha de pagar la depreciació soferta, que no podrà excedir de:

  • La quantitat a que hauria ascendit en cas de pèrdua total si la totalitat dels equipatges resultés depreciada per l’avaria;
  • La quantitat a que hauria ascendit en cas de pèrdua de la part depreciada si solament una part dels equipatges resultés depreciada per l’avaria.

No obstant, no hi haurà responsabilitat si la pèrdua deriva de falta o defecte d’embalatge, la natura especial de l’equipatge o de l’expedició com a equipatge d’objectes exclosos del transport.

Quan resulti d’aplicació el Reglament 1371/2007, l’empresa ferroviària haurà de pagar-te, per cada període indivisible de 24 hores a partir de la petició d’entrega de l’equipatge que no hagi arribat i fins a un màxim de 14 dies, els següents imports:

  • Si el passatger prova que hi ha hagut perjudici, una indemnització igual al perjudici fins a un màxim de 0,80 DEG per Kg de pes brut de l’equipatge o 14 DEG per cada peça, entregats amb retard; i
  • Si el passatger no prova que hi ha hagut perjudici, una indemnització a tant alçat de 0,14 DEG per Kg de pes brut de l’equipatge o de 2,80 DEG per peça, entregats amb retard.

Has de tenir en compte que són les condicions del transportista les que determinaran si la indemnització és per peça o per Kg.