Transport marítim o per vies navegables

Quan sigui aplicable el Reglament europeu 1177/2010 (llevat d'excepcions, serveis de passatge amb sortida d'un port de la UE o amb retorn a la UE si el transportista és de la UE i creuers amb sortida a UE):

 1. No poden carregar-costos addicionals o imposar condicions especials per a la reserva i emissió de bitllets.
 2. No es poden negar-te realitzar una reserva, llevat que sigui estrictament necessari per complir amb les normes de seguretat establertes per les autoritats competents o quan el disseny del vaixell o infraestructures portuàries impossibilitin el teu transport de forma segura. En aquest cas, et poden requerir perquè portis un acompanyant que pugui prestar l'assistència requerida. El transport d'aquest acompanyant serà gratuït en quant als serveis de passatge.
 3. Si et deneguen l'embarcament, havent notificat teves necessitats especials abans de comprar el bitllet, tens dret a triar entre el reemborsament (i quan sigui necessari, la tornada al primer punt de partida) o, la teva recol·locació a la destinació final sense suplement en el preu i en condicions de transport comparable. També tens dret a que t’indiquin per escrit els motius del rebuig en un termini de 5 dies des de la teva sol·licitud.
 4. T’han de facilitar informació sobre l'accessibilitat.
 5. Dret a assistència gratuïta als ports i a bord dels vaixells, sempre que l'hagis sol·licitat amb una antelació mínima de 48 hores i et presentis en el punt que et digui el transportista no més de 60 minuts abans de l'hora d'embarcament anunciada o si no s'ha determinat hora d'embarcament, com a mínim 60 minuts abans de l'hora de sortida anunciada.
 6. Tens dret a que t’indemnitzin en cas de danys o pèrdua del teu equip de mobilitat, sempre que el succés que els hagi originat sigui conseqüència d'una falta o negligència del transportista. La indemnització consistirà en el valor de substitució o en el cost de la reparació del material.

En cas de serveis de passatge amb sortida a port de la UE o amb tornada a port de la UE (si el transportista és de la UE):

 1. Si perds una connexió a conseqüència del retard / cancel·lació, el transportista o operador de terminal haurà informar-te sobre les connexions alternatives.
 2. Si el retard és superior a 90 minuts o el transport es cancel·la, tens dret:
  1. A aperitius, menjar i refrescos gratuïts suficients en funció del temps d'espera, sempre que estiguin disponibles o si poden subministrar-se raonablement.
  2. A allotjament quan a conseqüència de la cancel·lació o el retard es requereixi una estada (amb límit màxim de 80 € / nit i 3 nits), sempre que sigui materialment possible, així com transport d'anada i tornada entre la terminal portuària i el lloc d'allotjament.
  3. A optar entre: (i) el reemborsament del preu del bitllet en 7 dies i, si escau, un servei de tornada gratuït al primer punt de partida acord amb el contracte de transport, o (ii) la continuació conducció a la destinació final en condicions de transport comparables sense cost addicional.
  4. A més, si no optes pel reemborsament del bitllet pots exigir una indemnització, que s'ha d'abonar en el termini d'un mes i que et serà com a mínim: a) Del 25% del preu del bitllet en cas de retard en cas de retard de com a mínim una hora en el cas de viatges programats de durada igual o inferior a 4 hores; dues hores en el cas de viatges programats de durada superior a 4 hores però igual o inferior a 8 hores; tres hores en el cas de viatges programats de durada superior a 8 hores, però igual o inferior a 24 hores; o sis hores en el cas de viatges programats de durada superior a 24 hores, o, b) Del 50% del preu del bitllet en cas de retard superior al doble del temps indicat en l'apartat anterior.

Si el bitllet és d'anada i tornada, la indemnització per retard sigui en l'anada o la tornada, es calcularà en relació amb el 50% del preu pagat pel bitllet.

Els passatgers titulars d'un passi de transport o abonament de temporada que pateixin repetidament retards durant el seu període de validesa podran reclamar una indemnització adequada de conformitat amb les disposicions en matèria d'indemnització del transportista.

Els transportistes podran establir un llindar mínim per sota del qual no s'abonarà cap indemnització i aquest llindar no podrà ser superior a 6 euros.
 

El termini per reclamar al transportista o operador de terminal és de 2 mesos a partir de la data en què el servei es va prestar o hauria hagut de prestar-se. En el termini d'un mes des de la recepció de la reclamació, el transportista o operador de terminal, et notificaran que la teva reclamació ha estat atesa o desestimada o és encara objecte d'estudi. El termini de resposta definitiva no pot ser superior a 2 mesos des de la seva recepció.

A) Si la mort o lesió és causada per un succés relacionat amb la navegació (naufragi, sotsobre, abordatge, encallada, explosió, incendi o deficiència del vaixell) el transportista respondrà fins a 250.000 DEG (El dret especial de gir és una unitat definida per el Fons Monetari Internacional. la seva equivalència en euros es troba a la pàgina del Banc d'Espanya http://www.bde.es/), llevat que tal succés sigui a causa d'un acte de guerra, hostilitats, guerra civil, insurrecció o fenomen natural de caràcter excepcional, inevitable i irresistible; o bé sigui ocasionat per acció o omissió intencionada d'un tercer per causar-lo.
Si les pèrdues per mort o lesió excedeixen de tal quantitat es presumeix responsable tret que demostri que el que ha passat no és imputable a la seva culpa o negligència, fins al límit de 400.000 DEG per passatger en cada cas concret.

B) Si la mort o lesió del passatger no està causada per un succés relacionat amb la navegació, el transportista ha de respondre si el succés que va originar la pèrdua és imputable a la culpa o negligència d'aquest o dels seus empleats o agents si actuaven en l'exercici de les seves funcions. El límit de responsabilitat en aquest cas és de 400.000 DEG per passatger en cada cas concret.

C) Les accions judicials per reclamar danys i perjudicis deguts a la mort o lesió d'un passatger prescriuen als dos anys: (i) en cas de lesió, des de la data del desembarcament del passatger; (ii) en cas de mort del passatger ocorreguda durant el transport des en la data en què el passatger hauria d'haver desembarcat i en el cas de lesió soferta en el transport que doni amb posterioritat lloc a la seva mort, des de la data de la defunció, sempre que aquesta no excedeixi de 3 anys des del desembarcament.
 

A) La seva responsabilitat es limitarà: (i) En el cas de pèrdua o danys soferts per l'equipatge de cabina, fins a 2.250 DEG per passatger i transport; (ii) per la pèrdua o danys en altres articles d'equipatge, es limita a 3.375 DEG, amb possibilitat que tal responsabilitat estigui subjecta a una franquícia deduïble no superior a 149 DEG; i (iii) per la pèrdua o danys soferts en els vehicles transportats no pot passar de 12.700 DEG, amb possibilitat que tal responsabilitat estigui subjecta a una franquícia deduïble no superior a 330 DEG.
El transportista no tindrà responsabilitat per la pèrdua o danys soferts per diners, efectes negociables, or, plata, joieria, ornaments, obres d'art o altres objectes de valor, llevat que aquests hagin estat lliurats al transportista i aquest hagi acceptat custodiar-los.

B) Si el dany és visible s'ha de notificar: (i) respecte de l'equipatge de cabina, abans de desembarcar o quan estigui desembarcat el passatger; i (ii) respecte de tot altre equipatge, abans que aquest sigui retornat o quan això passi; Si el dany no és visible, l’hauràs de comunicar dins dels 15 dies següents a la data de desembarcament o de devolució, o la data en què s'hauria d'haver efectuat.