Transport aeri

Hauràs de dirigir-te al mostrador de la companyia aèria en la mateixa sala d’arribades d’equipatge per a complimentar el Part d’Irregularitat d’Equipatge (PIR).

En el cas de que hagis de comprar béns de primera necessitat, és imprescindible que guardis tots els rebuts o factures original a fi de sol·licitar el seu reemborsament a la companyia aèria un cop que l’equipatge s’hagi entregat i sempre dins dels 21 dies següents a partir de la data en què l’equipatge s’hagi posat a disposició del passatger.

Passats 21 dies des de que la companyia aèria hauria d’haver arribat l’equipatge sense que  ho hagi fet.

Has de dirigir-te al mostrador de la companyia aèria a la mateixa sala d’arribades d’equipatges per a complimentar el Part d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) i cursar després la corresponent reclamació envers la companyia aèria per escrit en el termini màxim de 7 dies.

La normativa estableix el límit màxim en la responsabilitat de 1.131 Drets Especials de Gir (DEG) per passatger, excepte declaració especial de valor, no existint compensacions automàtiques pels passatgers.
El dret especial de gir és una unitat definida pel Fons Monetari Internacional. La seva equivalència en euros es troba a la pàgina web del Banc d’Espanya.

A) Si et cancel·len un vol amb origen a un aeroport de la UE  o si et cancel·len un vol operat per una companyia aèria comunitària que parteixi d’un aeroport de fora de la UE amb destinació a un aeroport de la UE, segons el Reglament 261/2004 de Drets de Passatgers Aeris tens dret a:

 1. Rebre atenció (menjar i refrescos suficients en funció del temps d’espera, dues trucades telefòniques, missatges de fax, tèlex o correus electrònics gratuïts i si procedeix, allotjament i transport entre l’aeroport i l’allotjament);
 2. Optar entre el transport alternatiu o el reemborsament del bitllet en 7 dies del cost íntegre del bitllet en el preu al que es va comprar, corresponent a la part de viatge no efectuada o a la part del viatge efectuada que ja no té raó de ser en relació amb el pla de viatge inicial. Així mateix en cas que s’opti pel reemborsament, si procedeix, vol de tornada al primer punt de partida el més ràpid possible; i
 3. Compensació dependent de la distància del vol, sempre que no s’hagi cancel·lat per circumstàncies extraordinàries, que oscil·la entre 250 i 600 euros per passatger, segons la distància del vol. Si s’ofereix transport alternatiu la compensació pot reduir-se en un 50%, en funció del retard en l’arribada.
  No procedirà la indemnització:
  1. Si l'aerolínia ha informat de la cancel·lació amb almenys 2 setmanes d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista; 
  2. Si l'aerolínia ha informat amb una antelació d'entre 2 setmanes i 7 dies respecte a l'hora de sortida prevista i ha ofert un transport alternatiu amb sortida amb no més de 2 hores d'antelació i arribada a destinació final amb menys de 4 hores de retard; o
  3. Si l'aerolínia ha informat de la cancel·lació amb menys de 7 dies d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista i s'ha ofert un altre vol amb sortida amb no més d'1 hora d'antelació i arribada a destinació final amb menys de 2 hores de retard.


B) Si el vol cancel·lat no té origen a la UE ni és operat per una companyia comunitària que parteixi d’un Tercer Estat amb destinació a un país comunitari:

Si la companyia aèria operadora del vol té la llicència atorgada en un país que hagi subscrit el Conveni de Montreal, la responsabilitat de la companyia aèria pels danys ocasionats pel retard en l’arribada es limita a un màxim de 4.694 DEG per passatger. Tal responsabilitat cessarà si prova el transportista que ell i els seus dependents i agents van adoptar totes les mesures que eren raonablement necessàries per a evitar el dany o que els va ser impossible, a un i a altres, adoptar tals mesures.

 

A) Si et retarden un vol amb origen a un aeroport de la UE o si et retarden un vol operat per una companyia aèria comunitària que parteixi d’un aeroport de fora de la UE amb destinació a un aeroport de la UE, segons el Reglamento 261/2004 de Drets de Passatgers Aeris:


Sempre que el retard sigui de: (i) 2 hores o més en el cas de tots els vols de 1.500 Km o menys; (ii) de 3 hores o més en els vols intracomunitaris de més 1.500 Km. i de tots els vols d’entre 1.500 i 3.500 Km; i (iii) de 4 hores o més en la resta de vols, tens dret a:

 

 1. Menjar i refrescos suficients segons el temps d’espera;
 2. Dues trucades telefòniques, missatges de fax o correus electrònics gratuïts; i
 3. Quan l’hora de sortida prevista sigui com a mínim al dia següent a l’anunciada, allotjament, així com en aquell cas el transport entre l’aeroport i l’allotjament;
 4. A més, si el retard és de 5 hores com a mínim, el reemborsament en 7 dies del cost íntegre del bitllet en el preu al que es va comprar, corresponent a la part de viatge no efectuada o a la part del viatge efectuada que ja no té raó de ser en relació amb el pla de viatge inicial. Així mateix, quan procedeixi, vol de tornada al primer punt de partida el més ràpid possible; i
 5. Per últim, si el retard suposa arribar a destinació final amb tres o més hores de retard respecte l’inicialment previst, tens dret a reclamar compensació econòmica como si es tractés d’una cancel·lació d’un vol, conforme el que es preveu a l’article 7 del Reglament nº 261/2004, excepte que el transportista aeri pugui provar que el gran retard produït es degui a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver-se evitat inclús si s’haguessin pres totes les mesures raonables.


B) Si el vol retardat no té origen a la UE ni és operat per una companyia comunitària que parteixi d’un Tercer Estat amb destinació a un país comunitari:

Si la companyia aèria operadora del vol té la llicència en un país que hagi subscrit el Conveni de Montreal, la responsabilitat de la companyia aèria pels perjudicis ocasionats en el retard en l’arribada es limita a un màxim de 4.694 DEG per passatger. Tal responsabilitat cessarà si el transportista provar que ell i els seus dependents i agents van adoptar totes les mesures que eren raonablement necessàries per a evitar el dany o que els va ser impossible, a uns i a altres, adoptar les esmentades mesures.

A) Si et deneguen l’embarcament en un vol amb origen en un aeroport de la UE o operat per una companyia aèria comunitària que voli des d’un aeroport de fora de la UE fins a la UE, segons el Reglament 261/2004 de Drets de Passatgers Aeris tinc dret a:

 

 1. Rebre atenció (menjar i refrescos suficients en funció del temps d’espera, dues trucades telefòniques, missatges de fax, tèlex o correus electrònics gratuïts i si procedeix, allotjament i transport entre l’aeroport i l’allotjament);
 2. Optar entre el transport alternatiu o el reemborsament del bitllet en 7 dies del cost íntegre del bitllet en el preu al que es va comprar, corresponent a la part de viatge no efectuada o a la part del viatge efectuada que ja no té raó de ser en relació amb el pla de viatge inicial. Així mateix en cas que s’opti pel reemborsament, si procedeix, vol de tornada al primer punt de partida el més ràpid possible; i
 3. Compensació dependent de la distància del vol que oscil·la entre 250 i 600 euros per passatger, segons la distància del vol. Si s’ofereix transport alternatiu la compensació pot reduir-se en un 50%, en funció del retard en l’arribada.

B) Si et deneguen l’embarcament en un vol que no tingui origen a la UE ni sigui operat per una companyia comunitària que parteixi d’un Tercer Estat amb destinació a un país comunitari:


Si la companyia aèria operadora del vol té la llicència atorgada en un país que hagi subscrit el Conveni de Montreal, la responsabilitat de la companyia aèria pels perjudicis ocasionats en el retard en l’arribada es limita a un màxim de 4.694 DEG per passatger. Tal responsabilitat cessarà si el transportista prova que ell i els seus dependents i agents van adoptar totes les mesures que eren raonablement necessàries per a evitar el dany o que els va ser impossible, a uns i a altres, adoptar tals mesures.

Si el transportista t’ubica en una plaça de categoria inferior a la contractada sempre que aquell vol parteixi d’un aeroport de la UE o bé es tracti d’un vol operat per una companyia comunitària que voli des de fora de la UE fins a la UE, segons el Reglament 261/2004 de Drets dels Passatgers Aeris, tens dret a que en els 7 dies següents la companyia aèria et reemborsi:

 • El 30% del preu del bitllet del passatger per a tots els vols de 1.500 km o menys, o
 • El 50% del preu del bitllet per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 Km, excepte els vols entre el territori europeu dels Estats membre i els territoris francesos d’ultramar, i per a tots els demés vols d’entre 1.500 i 3.500 Km, o
 • El 75% del preu del bitllet per a tots els vols no compresos en els supòsits anteriors, inclosos els vols entre el territori europeu dels Estats membre i els territoris francesos d’ultramar.

No obstant, per a la resta de vols en els que no resulti d’aplicació el Reglament 261/2004, no assisteix tal dret als passatgers.