Viatges combinats

Es considera viatge combinat la combinació prèvia d’, al menys, dos dels elements assenyalats al paràgraf següent, sota preu global, sempre que passi de 24 hores o inclogui una nit d’estada:

 1. Transport.
 2. Allotjament.
 3. Altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament i que constitueixin una part significativa del viatge combinat.

D’acord amb la normativa vigent, és obligatori firmar un contracte de viatge combinat amb les agències de viatges implicades al contracte. En el cas de venda on line, el contracte celebrat per via electrònica serà plenament vàlid i produirà tots els seus efectes, sempre i quan el client manifesti de forma clara i expressa l’acceptació al mateix per mitjà d’un “sí accepto”.

Segons l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, l’oferta del viatge combinat haurà de contenir informació sobre:

 1. Destinacions i medis de transport, amb menció de les seves característiques i classes.
 2. Durada, itinerari i calendari de viatge.
 3. Relació d’establiments d’allotjament, amb indicació del seu tipus, situació, categoria o nivell de comoditat i les seves principals característiques, així com la seva homologació i classificació turística en aquells països en els que existeixi classificació oficial.
 4. El número d’àpats que es vagin a servir i, en el seu cas, si les begudes o algun tipus d’elles no estiguessin incloses en el règim alimentari previst.
 5. La informació d’índole general sobre les condicions aplicables a els nacionals dels Estats membre de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats, i les formalitats sanitàries necessàries pel viatge i l’estada.
 6. Preu final complert del viatge combinat, inclosos els impostos, i preu estimat de les excursions facultatives. En el cas de despeses addicionals corresponents als serveis inclosos en el viatge combinat que hagi d’assumir el consumidor i que no s’abonin a l’organitzador o detallista, informació sobre la seva existència i, si es coneix, el seu import.
 7. L’import o percentatge del preu que hagi de pagar en concepte de bestreta sobre el preu total i calendari pel pagament de la part del preu no coberta per la bestreta desemborsada, així com les condicions de finançament que, en el seu cas, s’ofereixin.
 8. Si per a la realització del viatge combinat es necessita un número mínim d’inscripcions i, en tal cas, la data límit d’informació al consumidor i usuari en cas d’anul·lació.
 9. Clàusules aplicables a possibles responsabilitats, cancel·lacions i demés condicions del viatge.
 10. Nom i domicili de l’organitzador del viatge combinat així com, en el seu cas, de la seva representació legal a Espanya.
 11. Toda información adicional y adecuada sobre las características del viaje ofertado.

No és obligatori, però és recomanable. Quan compris un viatge combinat, l’agència de viatges et facilitarà la possibilitat de contractar una assegurança d’anul·lació i/o assistència en viatge.

Les agències de viatges només poden modificar el preu del viatge combinat, a l’alça o a la baixa, abans dels 20 dies previs a la sortida, si el canvi en el preu es produeix per una variació:

 1. En el preu del transport, inclòs el carburant;
 2. En les taxes i impostos relatius a determinats serveis; i
 3. En els tipus de canvi aplicats al viatge.

Si abans de la sortida, l’agència de viatges et notifica una modificació significativa d’elements essencials del contracte de viatge combinat, tens dret a optar, en un termini màxim de 3 dies des de la notificació, entre:

 1. L’acceptació de la modificació del contracte amb la repercussió, en el seu cas, sobre el preu; o bé 
 2. La resolució del contracte sense penalització. En aquest últim cas pots elegir, al seu torn, entre:
  • La realització d’un viatge combinat alternatiu, si l’agència pot oferir-lo; o
  • El reemborsament de tots els imports abonats en el termini màxim de 14 dies naturals des de que notifiquis la teva voluntat de resoldre el contracte.


A més, en cas d’optar per resoldre el contracte, si la modificació no es deu a una circumstància de força major, tens dret a la següent indemnització: (i) del 5% de l’import total del viatge, si s’ha produït entre els 2 mesos i 15 dies anteriors a la sortida; (ii) del 10% si es produeix entre els 15 i 3 dies abans de la sortida i (iii) del 25% si es produeix dins de les 48 hores prèvies a la sortida.

Si transcorreguts 3 dies no has notificat a l’agència l’opció que esculls, es presumeix que has optat per resoldre el contracte sense penalització.

Si l’agència et notifica la cancel·lació del viatge abans de la sortida, pots optar entre:

 • La realització d’un viatge combinat alternatiu, si l’agència pot oferir-lo; o
 • El reemborsament de tots els imports abonats en el termini màxim de 14 dies naturals des de que notifiquis la teva voluntat de resoldre el contracte.


A més, si la cancel·lació no és deguda a una circumstància de força major ni a no haver-se assolit el número mínim de participants pel viatge informat en l’oferta, tindràs dret a la següent indemnització: (i) del 5% de l’import total del viatge, si s’ha produït entre els 2 mesos i 15 dies anteriors a la sortida; (ii) del 10% si es produeix entre els 15 i 3 dies abans de la sortida i (iii) del 25% si es produeix dins de les 48 hores prèvies a la sortida del viatge.

Si abans de la sortida cancel·les el teu viatge,  hauràs d’indemnitzar a l’agència amb els següents conceptes:

 • Les despeses de gestió;
 • Les despeses d’anul·lació degudament justificades; i
 • Si cancel·les amb menys de 15 dies respecte a la data de sortida: (i) una penalització del 5% si cancel·les amb més de 10 i menys de 15 dies respecte la data de sortida; (ii) una penalització del 15% si cancel·les entre els 10 i 3 dies previs a la sortida del viatge i (iii) una penalització del 25% si cancel·les dins de les 24 hores prèvies a la sortida del viatge.

En cas d’haver contractat una assegurança d’anul·lació, consulti amb la seva asseguradora.

En tal cas les despeses d’anul·lació per no presentació seran del 100%.

El contracte es pot cedir a qualsevol persona que reuneixi les característiques necessàries per a la realització del viatge i haurà de notificar-se a l’agència de viatges amb una antelació mínima de 15 dies respecte a la data de sortida del viatge, excepte que per contracte es fixi un termini de previ avís menor.

El consumidor cedent i el consumidor cessionari respondran solidàriament envers a l’agència dels imports del viatge pendents de pagament així com de les despeses justificades que tal cessió impliqui.

Si un cop iniciat el viatge, l’agència organitzadora no pot subministrar-te algun o alguns dels serveis contractats, l’agència haurà de facilitar-te les solucions per a la normal continuació del viatge sense suplement de preu, així com haurà de reemborsar-te la diferència de preu entre els serveis prestats i els contractats. 

Si continues el viatge amb les esmentades propostes s’entendrà que les acceptes.

Si la solució fos inviable o no la acceptessis per motius raonables, tens dret a que et facilitin un transport fins el lloc d’origen o lloc que convinguis amb l’agència, sense suplement de preu, així com dret al reemborsament de la diferència de preu entre els serveis prestats i els contractats, més la indemnització que, en el seu cas, correspongui.