Informació general sobre agències de viatges

L’activitat de comercialització i organització de viatges combinats està reservada a les persones físiques i jurídiques que disposen de la garantia d'insolvència de viatges combinats i compleixen amb la resta de requisits exigits a tal efecte per la normativa de Turisme i/o Consum de la Comunitat Autònoma en la que estiguin domiciliats. Es denomina a aquestes persones agents de viatge.

Les agències de viatges legalitzades estan inscrites al Registre de Turisme de la Comunitat Autònoma en la que tenen el seu domicili social i s’identifiquen amb un Codi d’Identificació d’agència, que es composa d’unes sigles i una numeració (i.e. a Catalunya GC, a la Comunitat de Madrid CICMA...).

En cas de dubte, recomanem que contactis amb la Dirección General de Turisme de la Comunitat Autònoma en la que l’agència estigui domiciliada.

Les agències de viatges disposen d’una garantia financera que en cas d’insolvència de l’agència permet el reemborsament als viatgers dels imports pagats a compte del viatge que ja no podran realitzar i que a més cobreix la repatriació dels esmentats viatgers, si la situació de insolvència de l’agència, que impedeix la continuació del viatge contractat, es produeix quan aquests es troben a destinació.